Vēlies ar mums sazināties?

Emīls Rokjānis

+371 26999877

rokjanis@emro.lv

Denominācija

Kapitālsabiedrībai, kuras pamatkapitāls un pamatkapitāla daļu (akciju) nominālvērtība ir izteikta latos, jāveic pāreja uz eiro līdz 2016.gada 30.jūnijam.

Kapitālsabiedrībai, kuras pamatkapitāls un pamatkapitāla daļu (akciju) nominālvērtība ir izteikta latos, jāveic pāreja uz eiro līdz 2016.gada 30.jūnijam.

Atzīmējams, ka pamatkapitāla denominācija no latiem uz eiro ir saistīta ar grozījumu izdarīšanu kapitālsabiedrības statūtos. Ņemot vērā, ka statūtu grozījumu veikšana ir ekskluzīva dalībnieku (akcionāru) kompetence, tad attiecīgo lēmumu, kas saistīts ar pāreju uz eiro, pieņem dalībnieku (akcionāru) sapulce. Līdz ar to pamatkapitāla pārrēķināšana eiro nenotiek automātiski. Dalībnieku (akcionāru) sapulce arī izlemj, vai vērtību, kas paliek pāri pēc pamatkapitāla izteikšanas eiro, izmaksāt dalībniekiem vai ieskaitīt sabiedrības rezervēs.

Jānorāda, ka pēc 2016.gada 30.jūnija denomināciju vairs nevarēs veikt, izmantojot Komerclikumā noteiktos atvieglojumus – lēmuma pieņemšana ar vienkāršu balsu vairākumu, atbrīvojums no valsts nodevas un maksas par publikāciju oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, atbrīvojums no parakstu notariālas apliecināšanas uz Uzņēmumu reģistram iesniedzamajiem dokumentiem.

Turklāt, tāpat kā līdz šim, denomināciju, saskaņā ar Komerclikuma pārejas noteikumu 39.punktu, kapitālsabiedrībai ir pienākums veikt, ja Uzņēmumu reģistrā tiek pieteikti statūtu grozījumi.

Tā kā SIA informācija par daļas nominālvērtību un katram dalībniekam piederošo daļu skaitu tiek norādīta dalībnieku reģistrā, pārejai uz eiro būs nepieciešams veikt izmaiņas ne tikai statūtos, bet arī dalībnieku reģistrā.

Pamatkapitāla daļu (akciju) denominācija no latiem uz eiro ir saistīta ar grozījumu izdarīšanu kapitālsabiedrības statūtos. Ņemot vērā, ka statūtu grozījumu veikšana ir ekskluzīva dalībnieku (akcionāru) kompetence, tad attiecīgo lēmumu, kas saistīts ar pāreju uz eiro, pieņem dalībnieku (akcionāru) sapulce. Dalībnieku (akcionāru) sapulce arī izlemj, vai vērtību, kas paliek pāri pēc pamatkapitāla izteikšanas eiro, izmaksāt dalībniekiem vai ieskaitīt sabiedrības rezervēs.

Vēršam uzmanību, ka Euro ieviešanas kārtības likuma 22.pantā ir noteikts viens no pamatkapitāla denominācijas pamatprincipiem – minimizēt izmaiņas kapitālsabiedrības pamatkapitālā. Tas nozīmē, ka denominācijas rezultātā kapitālsabiedrības pamatkapitālu eiro jānosaka iespējami tuvāk pamatkapitāla apmēram latos, tādējādi izvairoties no kreditoru interešu aizskāruma. Ņemot vērā Komerclikuma izmaiņas attiecībā uz kapitālsabiedrību pamatkapitāla minimālo apmēru, kapitālsabiedrības pamatkapitāls denominācijas rezultātā nedrīkst samazināties vairāk par 1,6%. Tikai mazkapitāla SIA gadījumā būtu pieļaujamas lielākas pamatkapitāla izmaiņas, bet ne lielākas par 30%. Ja izmaiņas ir lielākas, kapitālsabiedrībai ir iespēja noteikt citu pamatkapitāla daļas nominālvērtību. Piemēram, ja nosaka likumā paredzēto iespējami mazāko pamatkapitāla daļas nominālvērtību (SIA – 1 eiro, AS – 10 centi), matemātiski ir iespējams nodrošināt mazākas izmaiņas pamatkapitālā, ievērojot dalībnieku proporcionalitāti.

Lai izteiktu pamatkapitālu eiro, Uzņēmumu reģistrā jāiesniedz šādi dokumenti -Pieteikums (18.veidlapa), Dalībnieku (akcionāru) sapulces protokola izraksts ar attiecīgo lēmumu vai dalībnieka lēmums, Pilna statūtu teksta jaunā redakcija, Statūtu grozījumu teksts, SIA jāiesniedz arī dalībnieku reģistra nodalījums, kurā pamatkapitāla daļas nominālvērtība izteikta eiro. SIA dalībnieku reģistra nodalījumam jābūt noformētam atbilstoši grozījumiem Komerclikumā, kas spēkā stājās 2013.gada 1.jūlijā. Ja SIA vienlaicīgi iesniedz arī atbilstoši grozījumiem precizētu aktuālo dalībnieku reģistra nodalījumu, paraksti uz dalībnieku reģistra nodalījuma jāapliecina notariāli. Paraksta notariālas apliecināšanas prasības izpilde ir nodrošināta arī, ja parakstu apliecina Uzņēmumu reģistra amatpersona vai dokuments sastādīts elektroniskā formā un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu

Avots: Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs