Vēlies ar mums sazināties?

Emīls Rokjānis

+371 26999877

rokjanis@emro.lv

Juridiskā palīdzība vietējiem un starptautiskajiem klientiem, gan fiziskām, gan juridiskajām personām

Izveidot neiespējamo var tikai tad, ja to uzskata par iesējamu /Lūiss Kerols/

Sazinies ar mums

+371 26999877 | rokjanis@emro.lv

Prakses jomas

Nodokļu tiesību jautājumi ir būtiski jebkurā biznesa vai darījuma lēmuma pieņemšanā, nodokļu tiesības pastāv visās biznesa jomās un tieši vai netieši skar jebkuru darījumu. Praktizējam nodokļu tiesību jomā un sadarbojamies ar citiem nodokļu ekspertiem, auditoriem un grāmatvežiem, lai sniegtu efektīvāko risinājumu vislabākajā veidā.

Aktīvi pārstāvam un aizstāvam klientu intereses tiesās un iestādēs dažādos nodokļu tiesību jautājumos ar pieredze Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu sekmīgā apstrīdēšanā kā pašā iestādē, tā arī tiesā.

Darījumu risināšanā un tiesvedībās gūtā pieredze nodokļu tiesību jautājumos ir cieši saistīta ar citām prakses jomām. Gūtā pieredze un zināšanas nodokļu tiesību jautājumos ļauj piedāvāt kvalitatīvus risinājumus, ņemto vērā mūsu klientu intereses un biznesa mērķus, salāgojot tās un stingri ievērojot normatīvo aktu prasības.

Vienmēr esam uzskatījuši, ka strīdu jāatrisina ārpus tiesas kārtībā, jo strīdu risināšana tiesā ne vienmēr ir efektīvākais veids, kā klientam sasniegt vēlamo rezultātu. Līdz ar to darām visu, lai strīds nenonāktu tiesā.

Tomēr ir reizes, kad nav iespējams panākt saprātīgu ārpus tiesas izlīgumu vai reizēm vienkārši likums nepieļauj atrisināt strīdu bez tiesas sprieduma vai nolēmuma. Brīžos, kad lieta jāsagatavo tiesai, vai tā jau ir nonākusi tiesā, un sākas tiesvedība, mēs vienmēr piedāvājam mūsu klientam augstākās klases juridiskos pakalpojumus, sagatavojoties tiesvedībai, pārstāvot klientu intereses tiesā strīdu risināšanas procesā, kā arī palīdzam veikt sprieduma izpildi.

Piedāvājam savu pieredzi risinot strīdus tiesas ceļā: civillietās, administratīvajās lietās un kriminālprocesos, pārstāvot klientu intereses visās tiesu instancēs, šķīrējtiesās, kā arī citās iestādēs.

Balto apkaklīšu noziegumi rada un var radīt lielus zaudējumus uzņēmējiem, investoriem, darbiniekiem un uzņēmumu vadībai. Ekonomiska rakstura noziegumu izdarīšana ir aktuāla biznesa sfēras problēma. Tiesību akti, kas regulē komercdarbību, finanšu līdzekļu plūsmas, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas aizliegumus, nodokļus un konkurenci ir komplicēti un sarežģīti, un neizslēdz risku, ka nezināšanas dēļ var nākties maksāt par zaudējumiem, vai atbildēt likuma priekšā uzņēmuma vadībai, kā arī darbiniekiem.

Klientiem piedāvājam juridisko palīdzību, aizstāvību un pārstāvību, sniedzot profesionālu un adekvātu situācijas novērtējumu gan, saskaroties ar negaidītu krīzes situāciju, gan preventīvi izvērtējot riskus, lai pasargātu biznesu no iespējamiem zaudējumiem vai nevēlamiem procesiem.

Strādājam ar jautājumiem, kas saistīti ar ekonomisko noziegumu jomu, krāpšanu, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, viltošanu, nolaidību, pilnvaru ļaunprātīgu izmantošanu un pārsniegšanu, negodīgu konkurenci, novešanu līdz maksātnespējai un citiem Krimināllikuma pārkāpumiem.

Šodienas starptautiskās tirdzniecības un informācijas apmaiņas ātrums ir neiedomājams, un gandrīz neviena no biznesa sfērām vairs nav iedomājama bez starptautiskiem elementiem, proti, ārvalstu klientiem, pakalpojumiem vai iegādātām un pārdotām precēm. Eiropas Savienība ir atvērusi savas robežas, tajā skaitā, regulējusi šīs brīvības tiesiskos aspektus.

Esam pārstāvējuši klientus no ārvalstīm Latvijā un palīdzējuši vietējiem klientiem ārvalstīs. Praktizējam eksporta, importa, aģentūru, franšīzes, izplatīšanas līgumu sagatavošanā. Sadarbojoties ar citu valstu pārstāvjiem, esam guvuši neatsveramu pieredzi un risinājuši strīdus, kas skar biznesa intereses dažādās valstīs.

Starptautiskajās konvencijās un Eiropas Savienības regulās ir noteiktas īpašas procedūras dažādām biznesa nozarēm, sfērām, tai skaitā precīzi noteikts, kur ceļama prasība saistībā ar komercstrīdu un kā risināmi pārrobežu konflikti.

Parāda piedziņa ir neatņemam ikdienas sastāvdaļa advokātu biroja, kurā advokāti palīdz kreditoriem atgūt nesamaksātus parādus. Tas ietver juridisko dokumentu sagatavošanu, parādnieka analīzi, piedziņas stratēģijas izstrādi un nepieciešamības gadījumā tiesvedības uzsākšanu. Advokātu birojs emro.lv piedāvā profesionālu juridisko atbalstu, lai nodrošinātu, ka piedziņas process tiek veikts saskaņā ar normatīvo aktu prasībām un tiek panākts maksimāli efektīvs rezultāts.

Atcerieties, tikai advokātu rēķinus kā tiesas izdevumus atzīst tiesas, kurus ir iespējams atgūt parāda piedziņas lietās.

Ģimene ir saliedētas sabiedrības pamats. Latvija aizsargā un atbalsta laulību — savienību starp vīrieti un sievieti, ģimeni, vecāku un bērna tiesības. Pārzinām ne vien ģimenes tiesību normas, bet arī pielietojam savas prasmes un spējas ārpus ģimenes tiesību normām, lai nodrošinātu klientam rezultātu, veicinot cieņpilnas attiecības laulāto un ģimenes locekļu starpā.

Sniedzam palīdzību tādos jautājumos kā laulības līgumu noslēgšana, laulības šķiršana, laulāto mantiskās un nemantiskās attiecības, laulāto mantas sadale, bērnu un vecāku tiesības, uzturlīdzekļu piedziņa, aizgādības un saskarsmes tiesību īstenošana, adopcija, paternitātes apstrīdēšana un klientu pārstāvību tiesā.

Darba tiesiskās attiecības kļūst sarežģītākas un niansētākas. Darba tiesībās ir svarīgi jautājumi, ar kuriem ikdienā saskaras, no vienas puses, darba devējs, no otras puses, darba ņēmējs. Darbinieks vienmēr ir atslēga uz jebkura kolektīva produktivitāti un darba vides kultūru.

Darba tiesību nozarē nozīmīgi kļūst jautājumi par uzņēmumu drošību, nosakot darbiniekiem konfidencialitātes un konkurences ierobežojumu, precīzi atrunājot personas datu aizsardzību jautājumus, kā arī savstarpējās attiecības ar arodbiedrībām. Pieredze un zināšanas palīdz sekmīgi izstrādāt virkni darba līgumu un amata aprakstus, lai puses tiktu pasargātas no iespējamiem strīdiem. Tāpat nodrošinām pārstāvību darba strīdos tiesā.

Darba tiesību jautājumi, darba līgumi, to nosacījumi un citas nianses kļūst arvien aktuālākas arī pārrobežu jautājumu risināšanā un darba spēka piesaistē no trešajām valstīm. Sniedzam pārstāvību Pilsonības un Migrāciju lietu pārvaldē, lai sekmīgi risinātu un organizētu klientu darba spēka piesaisti no ārvalstīm, palīdz izstrādāt atbilstošus līgumus un amata aprakstus ārvalstniekiem.

Konsultējam ar nekustamo īpašumu saistītos jautājumus: nekustamo īpašumu projektu attīstītājus, nekustamo īpašumu aģentus, pircējus, pārdevējus, investorus, apsaimniekotājus, aģentūras, būvniekus, partnersabiedrības un privātpersonas.

Sniedzam atbalstu īpašumu pārvaldīšanas jautājumos: plānošanā, dalīšanā, apvienošanā, kopīpašuma izbeigšanā, piespiedu nomas attiecību sakārtošanā, kā arī tiesvedībās, kas saistītas ar īpašuma tiesību jautājumiem. Tāpat atbalstām tirdzniecības platību, dzīvojamo telpu, komercplatību, biroju ēku u.c. projektus.

Veicam padziļinātu nekustamo īpašumu un to īpašnieku izpēti, pārdošanas un iegādes risku analīzi, piespiedu atsavināšanas procesus, nodrošinājumu nostiprināšanu zemesgrāmatās u.c. darbības, lai pasargātu klientu no riskiem un sekmīgi realizētu visas ieceres.

Sniedzam atbalstu dažāda veida komercsabiedrību dibināšanā un konsultējam jautājumos par komerctiesībām, komercsabiedrību dibināšanu, tai skaitā jautājumos, kas saistīti ar uzņēmumu attīstības un ikdienas darbības juridiskajiem aspektiem.

Nodrošinām visaptverošus risinājumus uzņēmumu iegādāšanās vai reorganizācijas darījumos (M&A). Tieši komercsabiedrību iegāde, apvienošana, vadība vai sadalīšana ietver virkni juridiski nozīmīgu darbību, kuru ievērošana un atbilstība komerctiesību un citu tiesību normatīvajam regulējumam nosaka darījuma pārredzamību, kopējo drošību un spēkā esamību. Jāatzīst, ka vairumā darījumu, kas skar komerctiesības vienmēr ir saistītas ar citām prakses jomām, nepieciešamības gadījumā piesaistām citas prakses jomas kolēģus, lai visaptveroši organizētu darījumus. Sniedzam atbalstu visa veida komercdarījumu noslēgšanā.

Pieredze sabiedrības pārvades jautājumos palīdzēs uzņēmumu attīstībai un ikdienas darbībā, kā arī mazinās juridiskos riskus, nodrošinot visaptverošus un radošus risinājumus. Piedāvājam savu pieredzi sagatavojot iekšējos dokumentus, darba līgumus, darba kārtības, līgumus ar klientiem, pirkuma līgumus, pakalpojumu sniegšanas līgumus u.c. klienta ikdienā nepieciešamos dokumentus.

Publikācijas

Parādu piedziņas lietas

Advokātu Birojs: Sekmīgs Parāda Piedziņas Process

Lasīt vairāk

Ārvalsts komersanta filiāles reģistrēšana

Francijas Uzņēmums “France Valley” atvēris vairākas filiāles Latvijā

Lasīt vairāk

Veiksmīgs konflikta risinājums klientam ar Sadales tīklu

AMD enerģija, Sadales tīkls, izlīgums

Lasīt vairāk